تشخيص زودهنگام بيماري پارکينسون

بيماريهاي نورودژنراتيو مانند آلزايمر و پارکينسون، اگر در مراحل اوليه بيماري در بيماران تشخيص داده شوند، امکان درمان بهتر را خواهند داشت.

1398/02/30

دانشمندان در حال حاضر متقاعد شده اند که شايعترين بيماريهاي نورودژنراتيو مانند آلزايمر و پارکينسون، اگر در مراحل  اوليه بيماري در بيماران تشخيص داده شوند و مداخالت درماني صورت پذيرد، امکان درمان بهتر را خواهند داشت. به طور مثال، زماني که نخستين نشانه هاي بيماري مانند لرزش در انگشتان يا لبها، از دست دادن حس بويايي و حالت چهره خشک یا ماسکه ظاهر ميشود. اما نخستين گزارش در مورد بيومارکرها که در حکم اثر انگشت بيماري پارکينسون هستند، به معرفي پانلي از پروتئينها در مايع نخاعي پرداخته که ميتواند به تشخيص بيماران در مراحل اوليه بيماري کمک کند. متخصصان اميدوارند که اين يافته ها به انجام مطالعات جديدي منجر شود که در آن ها به آزمايش داروهايي بپردازند که هرچند در بيماران پيشرفته تاثيري نداشته، اما براي کنترل علايم در بيماراني که در مراحل اوليه بيماري تشخيص داده شدهاند، موثرتر باشند.


تشخيص زودهنگام بيماري پارکينسون

همراه سلامت, سلامت,دانش همراه سلامت, تکنولوژی پزشکی, پارکینسون, آلزایمر, تله مدیسین

پیوندها

دانش همراه سلامت