احتمال سکته قلبی و مغزی در ده سال آینده


 

احتمال سکته قلبی و مغزی در ده سال آینده یعنی چند درصد ممکن است یک فرد در ده سال آینده دچار سکته قلبی یا مغزی شود. محاسبه این عدد برای تصمیم گیری نحوه مراقبت از افراد بسیار مهم است. اگر کاربر "همراه سلامت" هستید با مراجعه به "صفحه اصلی" خود این عدد را خواهید یافت. در نظر داشته باشید که محاسبه این عدد برای افرادی مناسب است که سن ۴۰ تا ۷۴ سال داشته باشند و قبلاً دچار سکته قلبی یا مغزی نشده باشند. 
اگر کاربر سامانه "همراه سلامت" نیستید لطفاً از طریق این لینک وارد سامانه شده و خود و عزیزان خود را ثبت نام کنید تا مراقبت های هوشمند و جامع سلامت برای شما انجام شود.

اگر احتمال سکته قلبی و مغزی ده ساله شما بیشتر از ۱۰ درصد است شما باید علاوه بر رعایت مواردی که در ادامه آمده است به پزشک نیز مراجعه کنید. در موارد خاصی مانند بالا بودن فشار خون، چربی خون یا قند خون نیاز به درمان دارویی است. اگر این احتمال کمتر از ۷.۵ درصد است وضعیت شما خوب است. با این حال باز هم با کنترل برخی عوامل ممکن است بتوان ریسک سکته را باز هم کمتر کرد و زندگی سالم تری داشت. همراه سلامت در این مورد به شما کمک می کند. 

صرفنظر از این که درصد ریسک ده ساله شما چقدر است شما باید موارد زیر را به خوبی رعایت کنید تا زندگی سالم تری داشته باشید:

تمام افراد با سن بیش از سی سال باید موارد زیر را به دقت مطالعه و عمل کنند تا احتمال مشکلات وخیم قلبی-عروقی و بخصوص سکته قلبی و مغزی در آنها به حداقل برسد:


داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ

  • اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎده روي ﺳﺮﯾﻊ (ﺣﺪاﻗﻞ ۵ روز در ﻫﻔﺘﻪ روزاﻧﻪ ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ
  • داﺷﺘﻦ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻗﻠﺒﯽ
  • ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
  • ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﭘﯿﮕﯿﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ
  • ﮐﻨﺘﺮل وزن ﺑﺪن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻟﺮي ﺑﺎﻻ و داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ

 

داﺷﺘﻦ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻗﻠﺒﯽ 
• ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ۵ ﮔﺮم در روز (ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎي ﺧﻮري) 
• ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ، ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮآوري ﺷﺪه و ﻓﺴﺖ ﻓﻮدﻫﺎ 
• ﭘﻨﺞ واﺣﺪ (۵۰۰-۴۰۰ ﮔﺮم) ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي در روز (ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻋﺪد ﭘﺮﺗﻘﺎل، ﺳﯿﺐ، اﻧﺒﻪ، ﻣﻮز ﯾﺎ ﺳﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپ ﺧﻮري ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﭘﺨﺘﻪ است)
• ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮب، ﭼﺮﺑﯽ ﻟﺒﻨﯿﺎت و روﻏﻦ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ (ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپ ﺧﻮري در روز)
• ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن روﻏﻦ ﭘﺎﻟﻢ و روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن، ﺳﻮﯾﺎ، ذرت، ﮐﻠﺰا ﯾﺎ آﻓﺘﺎب ﮔﺮدان 
• ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ (ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ)
• ﺧﻮردن ﻣﺎﻫﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ، ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﻣﺎﻫﯽ روﻏﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻦ، ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮن
• ترک سیگار و قلیان و عدم حضور در محلی که دیگران دخانیات مصرف می کنند
• ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮات اﻓﺰوده وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، بارداری یا شیردهی
• -ﻧﮕﻬﺪاري ذﺧﯿﺮه ﮐﺎﻓﯽ از داروﻫﺎ: منظور این است که قبل از تمام شدن داروهای خود آن را خریداری کنید که وقفه ای در مصرف دارو ایجاد نشود
• -اداﻣﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه توسط پزشک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد

احتمال سکته قلبی و مغزی در ده سال آینده

تله مدیسین ، پزشکی ا راه دور ، بهترین پزشکان ، پزشک آنلاین ، همراه سلامت ، همکار سلامت 

پیوندها

دانش همراه سلامت