تکامل کودکان

در مورد تکامل نوزادان و کودکان بیشتر بدانید


پدر و مادر عزیز به جدولهای زیر توجه کنید. جدول اول مربوط به تکامل کودکان تا سن دو سالگی و جدول دوم مربوط به تکامل کودکان از ۳ تا ۸ سالگی است. لطفاً سن کودک خود را از ردیف افقی پیدا کنید تا متوجه شوید که چه موارد تکاملی تا این سن از یک کودک طبیعی انتظار می رود.
در این جدول ها بعضی خانه ها صورتی و بعضی سفید رنگ هستند. خانه های صورتی موارد مهمتر می باشند که عدم وجود آنها در کودک یک "نگرانی کلیدی" محسوب می شود. خانه های صورتی مربوط به موارد کمتر مهم هستند.

اکنون با دقت در این جداول به یکی از روشهای زیر عمل کنید:
۱- اگر در هیچ یک از خانه های مربوط به سن خود مشکلی ندارد: کودک تکامل طبیعی دارد
۲- اگر فقط در یک خانه سفید مشکل دارد: دو هفبه صبر کنید و مورد این خانه را بیشتر زیر نظر بگیرید
۳- اگر در یک خانه صورتی یا دو یا بیشتر خانه سفید مشکل دارد: به صورت غیر فوری به پزشک یا مرکز درمانی خود مراجعه کنید
۴- اگر در دو خانه صورتی یا بیشتر مشکل دارد: هرچه سریعتر به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کنید.

 

تکامل کودکان

تکامل کودکان

منبع: بوکلت سلامت، وزارت بهداشت

 

مطالب فوق توسط پزشکان و گروه علمی همراه سلامت بررسی و تایید شده است . همراه سلامت سامانه مراقبت شخصی برای تمام مردم ایران می باشد .
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت "از متخصص بپرس" پرسش های خود را مطرح کنید یا نظریات و تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارید .

بهترین متخصص کودکان، بهترین پزشک اطفال، آموزش در مورد کودکان و نوزادان

تکامل کودکان

تکامل کودک، پیشرفت کودک، متخصص کودکان، مطالب آموزش کودکان 

پیوندها

دانش همراه سلامت